Regulamin - Iława Deklaracja uczestnictwa - osoba pełnoletnia + formularz rekrutacyjny

Projekt pt. "Aktywni na rynku pracy” skierowany osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego z powiatu iławskiego. Realizacja projektu będzie trwać od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Celem projektu jest włączenie społeczne i zawodowe 20 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (osoby bezrobotne z powiatu ostródzkiego, w tym z III profilem pomocy), podniesienie ich poziomu integracji społecznej, umiejętności ułatwiających samodzielne przezwyciężanie trudności, wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym: zajęcia rozwijające samodzielność, współdziałanie w zespole, rozwijanie kompetencji społecznych, warsztaty komunikacyjne, wsparcie indywidualne i grupowe oraz aktywizacją zawodową: praca z doradcą zawodowym, poradnictwo zawodowe indywidualne, podniesienie kompetencji zawodowych (powrót na rynek pracy). Uczestnicy zostaną skierowani na szkolenie zawodowe, następnie na staż. Zespół specjalistów wspólnie z uczestnikiem na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb określi kierunki szkolenia, biorąc pod uwagę również potrzeby rynku pracy i możliwości edukacyjne uczestników. Szkolenia będą związane z uzupełnieniem wykształcenia mające na celu uzyskanie zawodu lub zdobycie nowych kwalifikacji/kompetencji.

W ramach projektu prowadzone będą działania w zakresie 5 zadań tematycznych:

  1. Diagnoza z Indywidualną Ścieżką Wsparcia(IŚW);
  2. Wsparcie Indywidualne i grupowe;
  3. Nowe kwalifikacje na rynku pracy-kursy/szkolenia zawodowe;
  4. Staże zawodowe;
  5. Siła w rodzinie.


W ramach projektu „Aktywność na rynku pracy” do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy: kobiet i mężczyzn w wieku 18-64 lat zamieszkałych na terenie IŁAWY i POWIATU IŁAWSKIEGO, a w szczególności osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, osoby korzystające z pomocy społecznej

Projekt zakłada objęcie uczestników:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ
tel. 791-052-121
fundacja-kormoran@wp.pl


Informacje o projekcie: Aktywni na rynku pracy