Regulamin - Działdowo Deklaracja uczestnictwa wraz z formularzem rekrutacyjnym Harmonogram Działdowo

Projekt pt. "Czas do pracy" skierowany jest do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z powiatu działdowskiego. Realizacja projektu będzie trwać od 2 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Celem projektu jest włączenie społeczne i zawodowe 23 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (osoby bezrobotne z powiatu działdowskiego), podniesienie ich poziomu integracji społecznej, umiejętności ułatwiających samodzielne przezwyciężanie trudności, wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym: zajęcia rozwijające samodzielność, współdziałanie w zespole, rozwijanie kompetencji społecznych, warsztaty komunikacyjne, wsparcie indywidualne i grupowe oraz aktywizacją zawodową: praca z doradcą zawodowym, poradnictwo zawodowe indywidualne, podniesienie kompetencji zawodowych (powrót na rynek pracy). Uczestnicy zostaną skierowani na szkolenie zawodowe, a następnie na staż. Zespół specjalistów wspólnie z uczestnikiem na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb określi kierunki szkolenia, biorąc pod uwagę również potrzeby rynku pracy i możliwości edukacyjne uczestników. Szkolenia będą związane z uzupełnieniem wykształcenia mające na celu uzyskanie zawodu lub zdobycie nowych kwalifikacji/kompetencji.

W ramach projektu prowadzone będą działania w zakresie 5 zadań tematycznych:

  1. Diagnoza z Indywidualną Ścieżką Wsparcia(IŚW);
  2. Wsparcie Indywidualne i grupowe;
  3. Nowe kwalifikacje na rynku pracy-kursy/szkolenia zawodowe;
  4. Staże zawodowe;
  5. Siła w rodzinie.

W ramach projektu „Czas do pracy” do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy: kobiet i mężczyzn w wieku 18-64 lat zamieszkałych na terenie DZIAŁDOWA i POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO, a w szczególności osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy, osoby korzystające z pomocy społecznej

Projekt zakłada objęcie uczestników:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ
tel. 791-285-359
fundacja-kormoran@wp.pl


Informacje o projekcie: Czas do pracy