Regulamin - AKTYWIZACJA ZAWODOWA Deklaracja uczestnictwa wraz z formularzem rekrutacyjnym Harmonogram wsparcia Aktywizacja

Projekt pt. "AKTYWIZACJA ZAWODOWA" skierowany do osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami z powiatu olsztyńskiego. Realizacja projektu będzie trwać od 1 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej. Projekt zakłada włączenie społeczne i zawodowe 20 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego tj. osoby zamieszkałe w powiecie olsztyńskim, w wieku 18-64 lat, osoby bezrobotne z powiatu olsztyńskiego, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby bierne zawodowo, korzystające z opieki społecznej oraz osoby z niepełnosprawnościami. Podniesienie ich poziomu integracji społecznej, umiejętności ułatwiających samodzielne przezwyciężanie trudności, wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym: zajęcia rozwijające samodzielność, współdziałanie w zespole, rozwijanie kompetencji społecznych, warsztaty komunikacyjne, wsparcie indywidualne i grupowe oraz aktywizacją zawodową: praca z doradcą zawodowym, poradnictwo zawodowe indywidualne, podniesienie kompetencji zawodowych (powrót na rynek pracy). Uczestnicy zostaną skierowani na szkolenie zawodowe, następnie na staż. Zespół specjalistów wspólnie z uczestnikiem na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb określi kierunki szkolenia, biorąc pod uwagę również potrzeby rynku pracy i możliwości edukacyjne uczestników. Szkolenia będą związane z uzupełnieniem wykształcenia mające na celu uzyskanie zawodu lub zdobycie nowych kompetencji.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących zadaniach tematycznych::

 1. Diagnoza z Indywidualną Ścieżką Wsparcia(IŚW);
 2. Wsparcie Indywidualne i grupowe;
 3. Nowe kwalifikacje na rynku pracy-kursy/szkolenia zawodowe;
 4. Staże zawodowe;
 5. Siła w rodzinie.

W ramach projektu „AKTYWIZACJA ZAWODOWA” do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy:

 1. kobiety i mężczyzn w wieku 18-64 lat , w tym osoby z niepełnosprawnościami;
 2. osoby zamieszkałe na terenie powiatu olsztyńskiego tj.: Barczewo (gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski), Dywity (gmina wiejska), Gietrzwałd (gmina wiejska), Jonkowo (gmina wiejska), Purda (gmina wiejska), Stawiguda (gmina wiejska), powiat olsztyński, Olsztyn (miasto)
 3. osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy;
 4. osoby długotrwale bezrobotne;
 5. osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;
 6. osoby bierne zawodowo;
 7. osoby korzystające z opieki społecznej, które są w ciężkiej sytuacji finansowej;
 8. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoba będąca w otoczeniu z osobą z niepełnosprawnością spełniającą równocześnie przesłanki, o których mowa w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

Projekt zakłada objęcie uczestników:

Rekrutacja jest przeprowadzona w okresie od czerwca do września 2021r. Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie pt.”AKTYWIZACJA ZAWODOWA” proszę o przesłanie deklaracji uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia są przyjmowane w następujących formach:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ
tel. 791-285-359
kormoran.fundacja@gmail.com


Informacje o projekcie: AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA